“Mens sana in corpore sano” - (u zdravom telu zdrav duh), poznata latinska izreka

Traženje

Aqua Turbo

Gordane Todorović 5

18106 Niš, Srbija

tel/fax: +381 18 222 545

mob: +381 64 6358404

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OPIS I KARAKTERISTIKE PROIZVODA INJEKTORA DUCIM

| Print |  Email | Tuesday, 18 January 2011 11:02 | Written by Super User |

3.1.  VODOSTRUJNA  PUMPA  CEV   U  CEV  -   INJEKTOR  DUCIM 

sastoji  se  od  same  MLAZNE  PUMPE  koja  je  donji  deo  injektora  ,  RAZVODNIKA  VODA  koji  je  gornji  deo  injektora  ,  dve  plastične  cevi  postavljene  koncentrično  jedna  u  drugu  i  kratkog  POVRATNOG  VODA  od  potisa  centrifugalne  pumpe  (hidroforske  pumpe  )  do  konusnog  priključka  u  gornjem  delu  injektora  .Kod  ovog  sistema  nazvanog  DUCIM  SISTEM  povratno- potisna  voda  uzeta  sa  potisa  centrifugalne  pumpe  (drugi  veći  deo  ide  prema  potrošaću  )  i  dovedena  u  gornji  deo  injektora  prolazi  između  unutrašnje  i  spoljašnje  plastične  cevi  i  dolazi  do  donjeg  dela  injektora  koji  se  nalazi  na  dubini  25  30  m. u  cevnom  bunaru .Ova  povratno - potisna  voda  stvara  vakuum  unutar  mešačke  komore  prolazeći  kroz  mlaznicu  i  izlazeći  iz  nje  velikom  brzinom  ,  koja  povlači  svežu  vodu  iz  bunara  i  zajedno  pomešane  pritisna  i  sveža  voda  vračaju  se  iz  mešačke  komore  prolazeći  kroz  difuzor  u  usisni  cevovod  prema  usisu  pogonske  centrifugalne  pumpe.

Maksimalni  spoljašnji  prečnici  ovog  izvođenja  mlazne  pumpe  -  injektora  zbog  same  konstrukcije  smanjeni  su  na  minimum  ,  tako  da  su  te  dimenzije  za  određene  cevne  bunare  sledeće :

 A) Za bunar R6 cola         D'  max=  120mm                  varijanta A( DUCIM T120)         VPCuC 40,  

  spoljašnja  polietilenska  cev  DN 3 1/2 '' SPEF 10 at. ,unutrašnja  polietilenska  cev  DN 2''  SPEF 6  at.  , cev  povratnog  voda  R  1 1/2 '',maksimalni  pritisak  10  bar. .

B )Za bunar R6 cola          Dmax=  117mm                  varijanta B ( DUCIM T117)           VPCuC  40 

spoljašnja  polietilenska  cev  DN 3 1/2 ''  SPEF  6  at. ,TPEF 6 at. ,ili  TPEF  10 at. ;  unutrašnja  polietilenska  cev  DN 2''  SPEF  6  at. . TPEF  6 at. , ili TPEF  10 at. ;  cev  povratnog  voda  R 1 1/2'', 6  ili  10 at.;  maksimalni  pritisak  6   ili  10 bar.  ,  zavisno  od  izbora  polietilenskih  cevi .

C )Za  bunar  R5 cola        D'max=  101,6mm              varijanta C ( DUCIM T101,6 )        VPCuC 40

spoljašnja  polietilenska  cev  DN 3'' ,  TPEF  10 at. ;  unutrašnja  polietilenska  cev  DN 2'' ,TPEF  6 at. ; cev  povratnog  voda  R 1 1/2 '' , 10 at.; , maksimalni  pritisak  10 bar. .

Pod  A ,  B  i  C  se  radi  o  istom  injektoru  VPCuC  40  ,ali  prilagođenom  za  različite  polietilenske  cevi  prema   pritisku  tj.  debljini  zida  cevi  tj.  zavisno  od  kvaliteta  materijala  cevi .

D ) Za  bunar  R4 cola       D'max=   70mm                                ( DUCIM 1  )               VPCuC 32

spoljašnja  polietilenska  cev  DN 2'' , SPEF 6 at., TPEF 6 ili  10  at. ; unutrašnja  polietilenska  cev  DN  5/4 '',SPEF 6 at. ili  TPEF  6 ili 10 at. ,; cev  povratnog  voda  R 1'' ,SPEF  6at.  ili  TPEF  6  ili  10at. ; maksimalni  pritisak  6  ili  10  bar. .

E ) Za  bunar  R3  cola      D'max=   55mm                               (  DUCIM  M- 55  )       VPCuC  32

spoljašnja  polietilenska  cev  DN  1 1/2''  ,TPEF  6  ili  10  at. ; unutrašnja  polietilenska  cev  DN 1'' , TPEF    6  ili  10  at.;  cev  povratnog  voda  DN 3/4'',  TPEF  6  ili  10 at.; maksimalni  pritisak  6  ili  10 bar. .

F ) Za  bunar  R2  cola      D'max=   48, 3mm                           (  DUCIM  M- 48 3  )    VPCuC  32

spoljašnja  polietilenska  cev  DN  5/4'' , TPEF 6 at.; unutrašnja  polietilenska  cev  DN3/4'',  TPEF 6 at.;  cev  povratnog  voda  DN 3/4''  , 6 at.; maksimalni  pritisak  6 bar. .

Oznake  kvaliteta  materijala  polietilenskih  cevi  SPEF  i   TPEF  date  su  prema  proizvođaču  NIPLAST -  Niš  ,ali  svakako  da  se  mogu  koristiti  maltene  skoro  svi  proizvođači   samo  treba  uporediti  oznake,ali  najbolje  je  tačno  izmeriti  debljine  zidova  cevi  i  videti  za  koji  pritisak  su  deklarisane  i  konsultovati  se  sa  nama  o  tome .

 Način  postavljanja  i  montaža  jasno  se  mogu  videti  na  skici  br. 2 ,  a  sama  montaža  je  detaljno  objašnjena  u  UPUTSTVU  koje  isporučujemo  uz  svaki  prodati  injektor kao  i  GARONCIJU  za  ispravan  rad  od  12  meseci  .

Proizvod  je  NOVO  inovativno  rešenje  ,  prvenstveno  MINIMALNIH  DIMENZIJA  ŠIRINE  za  odgovarajući  CEVNI  BUNAR ,  izuzetno  dizajniran  i  pouzdan  u  radu .Ovaj  proizvod  nije  osetljiv  na prisustvo  peska  u  vodi ,  a  po  karakteristikama  je  isti  ili  bolji  od  klasičnih  širokih  injektora  odgovarajućih  velićina .U  TABELI 11  date  su  neke  karakteristike  za  DUCIM 1, do  kojih  se  došlo  eksperimentalnim  merenjem  za  razne  dubine  bunara .

DE LUX  varijanta  je  konstruisana  za  LAKO  RASTAVLJIVU  VEZU  donjeg  dela  VPCuC  u  eventualnom  slučaju  zapušenja  od  sitnih  kamenčića  iz  peska  i  sl. , vidi  sliku 7.

Injektorski  sistem  DUCIM  omogućuje  primenu  najrazličitijih  pogonskih  pumpi  počev  od  onih  na  elektro  pogon , pogon  na  frezu ,  pogon  na  dizel  agregat  i  sl. koji  moraju  ostvarivati  minjmalan  pritisak  2,5 - 3,5  bar. .

Injektor DUCIM - T pogodan  je  u  sprezi  sa  poznatim  TOMOS  pumpama  (novije  generacije  čiji  je  opseg  max. pritiska  veći  od  3,5 bar.  kreće  se  do  6  bar.  ) ,za  snabdevanje  vodom  vikendica  koje  nemaju  struju , za  neko  manje  navodnjavanje i  sl.  sa  dubina  od  25  m. ,iz  bunara  6'' ili  5''.

PRIMER ; DUCIM - T 101,6  u  sprezi  sa  pumpom  VP32-5 (proizvodnje  JASTREBAC - Niš ) ,  sa  dubine  bunara  24m. i  pri  pritisku  na  potisu  pumpe  5,5 bar.  daje  koliičinu  vode  60 lit./min. .

Sistem  DUCIM  praktično  zamenjuje  UTOPNE  PUMPE  strane  proizvodnje  ,  samo  što  je  daleko  manje  osetljiviji  na  prisustvo  peska  u  vodi  , i  prilagođan  za  rad  u  sprezi  sa  centrifugalnim  pumpama  na  površini  zamlje, i  zahteva  mnogo  uže  cevne  bunare.

Sistem  DUCIM  može  se  primenjivati  i  za  povečanje  RASTOJANJA  IZMEĐU  PUMPNOG  AGREGATA  I  BUNARA ,  kako  je  prikazano  na  sl.  4 .

Ukoliko  nivo  vode  u  postoječem  širikom  bunaru  opadne  ispod  granice  mogučeg  korišćenja(na  dubinu  veću  od  7,5 - 8 m. )i  praktično  postane  neupotrebljiv ,  isti  se  lako  može  osposobiti  za  upotrebu  BUŠUNJEM  DNA  BUNARA  MIN. PREČNIKOM   ,  postavljanjem  plastičnih ili  metalnih  cevi  kao  zidove  cevnog  bunara  do  dubina  večih  od  25 - 30 m.,i  ugradnjom  injektorskog  sistema  DUCIM  povuči  vodu  sa  tih  dubina ,iz tzv.  cevnih  bunara R2'' , R3'' ,R4'' , R5'' ili  R6'' .

Koriščenjem  SAMO  GORNJEG  DELA  INJEKTORA  DUCIM  može  se  vršiti  čišćenje  cevnih  bunara  postupkom  zvanim  AER -  LIFTOVANJE  npr. piezometrijskih  cevi  širih  cevnih  bunara (na  pepelištima  Termoelektrana ),koje  su  zatrpane  naslagama  peska, pepeja i sl.,  dovođenjem  vazduha  pod  pritiskom(obično  10 bar.) u  kosi  priključak  gornjeg  dela  injektora .Unutrašnja  polietilenska  cev  u  ovom  slučaju  je  nešto  duža otprilike  za  1- 1,5m. od  spoljašnje  polietilenske  cevi ,  koje  se  zajedno  spuštaju u  piezometarsku  cev koja  se  čisti .Piezometrijska  cev  služi  za  merenje  nivoa  vode  u  cevnom  bunaru  pored  nje i  veoma  često  biva  zatrpona  ,  što  onemogučava  merenje  nivoa  podzemnih  voda , čime  se  remeti  normalni  rad  Termoelektrane .Kada  izlaz  piezometrijske  cevi  zatvorimo  tj.  na  njega  ugradimo  gornji  deo  injektora  DUCIM  ,  sav  mulj ,  pepeo i  sl.  izlaziće  kroz  unutrašnju  cev  injektora pomešan  sa  vazduhom i vodom  pod  pritiskom  na  površini  zemlje . 

 

3 .2 DUCIM  -  JET  USISIVAč

Za  uzimanje  uzoraka  vode  ili  dr.  fluida  iz  uskih  bušotina  ili  uskih  cevnih  bunara  sa  dubina  5 - 7,5 m.lakim  i  pokretnim  sistemom  spuštanjem  polietilenskih  cevi  u  bušotinu  ili  najuži  cevni  bunar  (zavisno  od specifične  gustine i  dr.  uslova ), ;

A)   Ds  =  63 mm   (JET  USISIVAČ  D - T )

B)   Ds  =  40 mm   ( JET  USISIVAČ  D - 1 )

C)   Ds  =  25 mm   ( JET  USISIVAČ  D - M )

i  nepovratnog  ventila  ( ili  klapne ) na  usisnoj  strani  JET  USISIVAČA ,  BEZ  USISNE  KORPE  na  početku  ususnog  cevovoda  ( slika 3 ) .

Pod  JET  USISIVAČEM  podrazumeva  se  skračena  verzija  injaktora  DUCIM tj.  VPCuC , kompaktnog  sklopa  gornjeg  i  donjeg  dela  injektora  bez  klapne  u  horizontalnoj  varijanti  (ali  sa  nepovratnim  ventilom  ispred  ) , ili  ugrađenom  klapnom  u  vertikalnoj  varijanti .

JET  USISIVAČ  služi  za  vakuumiranje  usisnog  cevovodai , brzo  samousisavanje  tj. povlačenje  fluida  bez  usisne  korpe,  uz  uslov  da  pogonska  pumpa  ima  dovoljno  fluida  u  usisnoj  kućici  pumpe  posle  nalevanja  pumpe,  pre  starta  ,  koji  će  služiti  kao  pogonski  fluid  za  vakuumiranje  i  koji  količinski  mora  trajati  ,  dok  se  vazduh  iz  usisnog  cevovoda  ne  izbaci . Kod  dužih  usisnih  cevovoda  preporučljivo  je  usisnu  kućicu  pumpe  povezati  sanekim  rezervoarom  fluida  kroz  čep  za  nalevanje .

Ispred  JET  USISIVAČA  mora  se  ugraditi  nepovratni  ventil  (kod  horizontalne  varijante ) ili  klapna  u  njamu  samom  (kod  vertikalne  varijante ) , da  se  pogonski  fluid  nebi  gubio  kroz  usisni  cevovod .Ovo  predstavlja  NOVINU  u  odnosu  na  dosadašnja  rešenja  ,koja  su  obavezno  morala  da  imaju  USISNU  KORPU  sa  klapnom  u  njoj  ,  na  početku  usisne  cevi  ,  pa  se  ova  novina  zato  može  primenjivati  za  najuže  bušotine  ili  cevne  bunare .

Na  ovaj  način  svaku  CENTRIFUGALNU  PUMPU  ili  sličnu , odgovarajućih  dimenzija i  parametara  , kada  na  usisu  povežemo  sa  JET  USISIVAČEM  i  nepovratnim  ventilom  tj.  klapnom  pretvaramo  u  SAMOUSISNU  PUMPU  , slično  JET  PUMPAMA  strane  proizvodnje  .

Mogučnost  izrade  JET  USISIVAČA  od  najrazličitijih  materijala  počev  od  tvrde  plastike  ,  mesinga , bronze , prokrona  ,  sivog  liva  i  sl. stvara  neslučene  mogučnosti  primene  u mnogim  drugim  industrijskim  granama  za  najrazličitije  fluide (prehrambena , hemijska , petrohemijska i dr.industrije ) osim  vodoprivrede .

Korišćenjem  VPCuC (injektora - DUCIM ) i  njegove  skra;ene  varijante  JET  USISIVAČA  na  usisu  pogonske  pumpe  ,  može  se  dobiti  MNOGO  VEĆI  PRITISAK  NA  POTISU  PUMPE ,  što  je  prikazano  u  tabeli  slike3 , a  za  neke  pumpe  hidrofora  iz  porodice  VRELA  proizvođača  Jastrebac - Niš , pa  se  tako  mogu  savladati  veći  gubiciu  potisnom  vodu .

3 . 3 DUPLEX  SISTEM  VPCuC

predstavlja  rednu  vezu  dve  vodostrujne  pumpe  tipa  VPCuC D - 1 ,  sa  mogućnošću  usisavanja  vode  sa  dubina  većih  od  55 -  60m.  i  max.  prečnika  uređaja 128mm.

Ovim  sistemom  ,  sa  naznačene  dubine  dobija  se  veća  količina  vode  nego  kada  se  koristi  samo  jedna  vodostrujna  pumpa  ,  a  povečani  pritisak  pogonske  pumpe (inostrana  rešenja ,  sa  specijalnimm  otvorima  mlaznice  i  difuzora ) , i  što  je  uglevnom  u  isplativim  verzijama  primenljivo  u  eksploataciji  samo  do  45m.dubine  bunara  ,  a  isti  princip  je  primenljiv  i  za  injektor  DUCIM 1 , samo  što  se  ovde  radi  o  najužim  cevnim  bunarima .

Kod  DUPLEX  sistema  ,  prva  VPCuC ( D - 1 ) do  površine  zemlje  ima  duplo  hranjenje  povratno - pritisnom  vodom  sve  do  elemenata  veze  sa  drugom  VPCuC ( D - 1 ) , na  dubini  oko  30m.,  gde  se  povratno- pritisna  voda  deli  , tj.  jedan  deo  nje  prolazi  obodnim  kanalima  u  donju  VPCuC (D - 1 ) ,  a  ostlo  hrani  gornju  VPCuC ( D - 1 ),  koja  prihvata  na  svom  usisnom  delu  vodu  dobijenu  od  donje  VPCuC (D - 1 ),  i  šalje  je  prema  usisu  pogonske  pumpe  kroz  svoj  središnji  cevovod  do  površine  zemlje , (slika 5 ) .

Ceo  sistem  povezuju plastične  polietilenske  cevi  (SPEF ),spoljašnje  u  gornjem  delu  prema  površini  zemlje  DN 2'', PN 6bar. ,  a  u  donjem  delu  prema  dnu  bunara  (gledano  od  sredine )  DN 2 1/2'', PN 10bar. . Unutrašnja  cev  je  ista  celom  dužinom  i  veličine  je  DN  1  1/2'' , PN 6 bar..

Sistem  pre  starta  ,  mora  biti  zaliven  vodom  kroz  čep  u  povratnom  vodu  (  prikazano  na  skici  odvojeno) . Ovaj  sistem  se  primenjuje  sa  pogonskim  pumpama  koje  moraju  ostvariviti  min.  pritisak  3,5  bar.,radi  stvaranja  uslova  za  rad  vodostrujnih  pumpi .

4 )  USLUGE

INŽINJERING USLUGE  za  izbor  adekvatne  pumpe  prema  zahtevanim  uslovima ;  način  ugradnje  (proračun  cevovoda i  armature  ) ;  pravilno  koriščenje  agregata ; nabavka  pumpi - motora - rezervnih  delova ; montaža  agregata  na  licu  mesta  sa  puštanjem  u  rad  , provera  radnih  karakteristika  i  davanje  garancije  (ukoliko  se  radi  o  našoj  isporuci ) ; SERVISNE  USLUGE  ; nabavka  rezervnih  delova  i  specifične (ili  uvozne ) gotovine za  pumpe,pumpne  instalacije  i  armature .

Imamo  mogučnosti ,  znanje ,  iskustvo  i  ogroman  krug  poznanika  i  prijatelja  za  zastupanje  neke  strane  firme  (koja  se  bavi  pumpama  ili  armaturom  ) na  našam  tržištu  .

5 )  POZIVOM

za  formiranje  POSLOVNO  INFORMATIVNE  BERZE  poslovanja  sa  pumpama , rezervnim  delovima , agregatima ,  servisiranjem  i  sl.  pokušavamo  da  se  što  više  približimo  rešavanju  problema  naših  cenjenih  potrošača  (koji  u  celini  možete  videti  na  kraju  sajta ) i  na  koji  očekujemo  vaše  upite .      

   

joomla wellness

Naklonite se prirodi i pijte vodu sa izvora zdravlja.